logo

Nota informativa

Data de publicació: 25/03/2020

 

Document PDF

ANÀLISI DEL DECRET LLEI 8/2020, DE 24 DE MARÇ, DE MODIFICACIÓ PARCIAL DEL DECRET LLEI 7/2020

En data 25 de març de 2020 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries.

L’objecte del Decret llei és la modificació d’algunes mesures contingudes al Decret llei 7/2020 en matèria de contractació administrativa, així com l’adopció de mesures en els àmbits de les subvencions, en l’adopció d’acords i formulació de comptes de les entitats del sector públic de la Generalitat i en l’adopció de mesures tributàries respecte al cànon de l’aigua.

Mesures en l’àmbit de la contractació pública.

L’article 1 del Decret llei 8/2020 modifica de forma plena l’article 1 del DL 7/2020. Les principals novetats són les següents:

- Art. 1.1: Es manté la suspensió automàtica dels contractes de neteja, monitoratge o anàlegs, gestió d'unitats d'escolarització compartida, traducció de llenguatge de signes i transport escolar dels centres educatius.

La modificació de l’article ha procedit a 1) l’eliminació de l’aplicació de la suspensió automàtica prevista en aquest article als contractes relatius als serveis de menjador escolar (la suspensió dels quals es podrà realitzar d’acord a l’article 1.6, com s’explicarà més endavant), 2) la inclusió del matís que els contractes objecte de suspensió hauran de tenir la condició de contractes de tracte successiu, i 3) s’estableix de forma expressa que els efectes dels contractes iniciaran el seu còmput en data 14/3 fins al moment que es dicti l’ordre d’aixecament del tancament de centres.

- Art. 1.2 (substitueix l’anterior 1.6): En els supòsits que entitats del sector públic de la Generalitat hagin adoptat plans de contingència que impedeixin la continuïtat de la prestació de contractes de tracte successiu, l’òrgan de contractació podrà declarar la suspensió dels contractes a partir del moment en què es constati la impossibilitat. La suspensió pot ser total o parcial.

Les modificacions que s’incorporen: 1) la obligació d’adoptar una resolució acordant la suspensió, 2) la inclusió dintre dels contractes susceptibles de suspensió vinculats a edificis els que tingui subscrits el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (en aquest sentit, com s’explicarà, indicar que a DA1 preveu l’aplicació del conjunt de mesures en matèria de contractació a aquelles fórmules als instruments no contractuals adoptades per a la provisió dels serveis de la xarxa de serveis socials d'atenció publica de Catalunya).

A l’art. 1.5 del Decret llei 8/20 s’estableix que en cas que en els contractes que es suspenguin per aquesta via, el contractista haurà de prestar els serveis puntuals que l’entitat contractant li pugui requerir.

- Art. 1.3 (substitueix l’anterior 1.2): s’eliminen els conceptes susceptibles d’indemnització del DL 7/20, i es remet la seva configuració a l’establert al RDL 8/20 estatal, de manera que els conceptes indemnitzatoris en els contractes objecte de suspensió seran: despeses salarials, despeses de manteniment de la garantia definitiva, despeses de lloguers o manteniment de maquinària/instal·lacions/equips vinculats a l’execució del contracte (si s’acredita que no poden ser destinats a altres feines), i despeses d’assegurança d’obligatòria subscripció.

L’article estableix de forma expressa que els efectes de la suspensió en contractes de neteja i seguretat es regiran per l’establert a l’article 208 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

- Art. 1.4: Es preveu que per garantir la continuïtat en el pagament de les dels contractes suspesos, l’òrgan competent en cada contracte podrà acordar el pagament d’una bestreta a compte de la liquidació dels danys susceptibles d’indemnització, a pagar amb la mateixa periodicitat que l’establert al règim econòmic del contracte, que es regularitzarà finalitzat el període de suspensió. Els termes de la bestreta es concretaran a la resolució que l’acordi.

- Art. 1.6: Respecte a les concessions de serveis s’estableix que la suspensió i els seus efectes es regiran per l’establert a l’article 34.4 del RDL 8/20 estatal. L’article reconeix que dita suspensió serà causa que justifiqui un reequilibri econòmic dels contractes.

Dit article estableix el dret del concessionari al restabliment de l’equilibri econòmic del contracte a través de l’ampliació del termini de durada de la concessió, o a través de la modificació del règim econòmic. La compensació podrà incloure la pèrdua d’ingressos i l’increment de costos suportats (incloent les despeses addicionals salarials) respecte a l’execució ordinària del contracte. L’acreditació d’aquest reequilibri haurà de ser sol·licitada.

L’article fa referència expressa a que s’aplica a les concessions afectades pel tancament dels centres escolar (entre elles els menjadors escolars).

L’article 2 estableix que el règim de suspensions anterior podrà ser d’aplicació per les entitats locals, prèvia norma o acte al respecte. En relació a l’anterior versió de l’article s’ha eliminat la referència a que el règim de suspensió s’aplicarà “per a les mateixes circumstàncies”.

L’article 3 estableix que la limitació d’aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació amb contractes del sector públic es limitarà a aquells supòsits en què es suspenguin els contracte i s’hagi adoptat per part de l’òrgan competent el pagament de bestretes a compte de la liquidació posterior de les despeses indemnitzables.

S’estableix l’obligació per les empreses que sol·licitin un expedient de regulació que afecti llocs de treball de contractes suspesos l’obligació de comunicarà a l’òrgan contractant, per tal que acordi la suspensió del pagament a compte.

L’article 4 modifica l’article 6 del Decret llei 7/20, resultant el contingut de l’article de la forma següent:

- Art. 6.1: respecte als contractes d’obra del sector públic de la Generalitat remet la regulació de la seva suspensió i efectes a l’establert a l’article 34.3 del RDL 8/20, el qual estableix que la suspensió s’haurà d’acordar per l’òrgan competent a sol·licitud del contractista.

Els contractes de serveis vinculats a l’obra es regiran per l’establert a l’article 34.2 del RDL.

- Art. 6.2: s’autoritza als òrgans competents de cada contracte al pagament en concepte de bestreta de l’import equivalent a la última certificació d’obra o factura; en cas d’excés de pagament es prorratejarà l’import pagat de més entre les certificacions o factures pendents en l’execució del contracte.

Aplicació de les mesures adoptades en matèria de contractació als instruments no contractuals

La disposició addicional primera del Decret llei estableix que les mesures urgents en matèria de contractació en l’àmbit dels serveis socials adoptades o que s’adoptin, seran d’aplicació també a aquells negocis jurídics formalitzats amb fórmules no contractuals (concerts i gestió delegada). La disposició determina que l’òrgan competent podrà acordar al suspensió de l’execució d’aquests instruments no contractuals en l’àmbit dels serveis socials si concorren les circumstàncies de l’article 1 del Decret llei.

Novetats en matèria de subvencions.

L’article 5 del Decret llei 8/20 habilita als òrgans atorgants de subvencions i ajuts a l’adopció de mesures de flexibilització del compliment de les condicions fixades a les bases per donar viabilitat al seu compliment.

En ajuts o subvencions culturals, socials, ocupacionals i d’esports, les mesures poden ser:

- Ampliar els terminis de compliment i justificació de la finalitat o objecte. Dita ampliació no podrà donar lloc a un expedient de regulació d’ocupació.

- Abonament de les despeses incorregudes a pesar de no compliment dels objectius parcials o totals.

Novetats en l’àmbit de les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya

L’article 6 del Decret llei 8/20 estableix que les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya podran celebrar sessions d’òrgans de govern i administració per mitjans digitals, i amb votacions per escrit i sense sessions presencials.

L’article 7 suspèn per aquestes persones jurídiques els terminis de formulació i comunicació de comptes anuals a la Intervenció General, el termini de tramitació dels comptes anuals fins l’aixecament de l’estat d’alarma.

Novetats en matèria tributària

Entre l’1 d’abril i el 31 de maig es redueix el tipus de gravamen del cànon de l’aigua amb l’aplicació als usuaris domèstics, a l’ús industrial i assimilable, i a l’ús ramader d’un coeficient del 0,5 sobre el tipus de gravamen ordinari (del 0 en casos d’usuaris de tarifa social).

L’aplicació de la reducció es realitzarà a la factura dels mesos d’abril i maig.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos