logo

Nota informativa

Data de publicació: 19/03/2020

Document PDF

MESURES URGENTS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT PER TAL DE PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA GENERADA PEL CORONAVIRUS COVID-19

El dimarts 17 de març el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un nou Decret Llei amb mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Aquest seguit de mesures s’adopta en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de complementar les adoptades pel Decret llei 6/2020, de 12 de març, que decreta l’estat d’alarma a tot l’Estat espanyol.

A continuació resumim les mesures més destacades:

1. Previsions en matèria de contractació

- En relació als centres educatius de Catalunya s’estableix que, donada la situació de tancament ordenada pel Conseller d’Educació el 12 de març, queda suspesa automàticament la prestació dels serveis de neteja, menjador escolar i transport escolar, en relació a aquells centres als quals afectava l’ordre de tancament.

Es consideraran suspesos aquests contractes des de 14 de març fins a la data que s’ordeni l’aixecament de la suspensió de l’activitat educativa en els centres en qüestió. Els òrgans de contractació hauran d’assumir les següents despeses que generi l’execució del contracte al llarg de tot el període de suspensió: les despeses salarials del personal adscrit, les despeses del manteniment de la garantia definitiva i de les pòlisses d’assegurances que s’haguessin subscrit per obligació contractual, si era preceptiva la seva constitució, i de l’import corresponent a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el període de la suspensió.

- En l’àmbit de la Generalitat i dels ens locals, en aquells contractes vinculats a edificis, instal·lacions o equipaments públics respecte als quals s’hagin adoptat mesures per fer front a la pandèmia del COVID-19 consistents en la restricció de la presència física que comportin la impossibilitat de la seva execució, queden automàticament suspesos amb data 16 de març, podent-se adoptar una suspensió parcial del contracte, si aquesta mesura fos possible.

A falta de previsió expressa, s’ha d’entendre que també en aquest cas, l’òrgan de contractació hauria d’assumir les mateixes despeses indicades en el punt anterior per a la suspensió en centres educatius (salaris, despeses d’assegurança i garantia i 3% de les prestacions que s’haguessin hagut d’executar).

- En aquells contractes susceptibles de ser suspesos amb l’aplicació del Decret no cabrà realitzar un expedient de regulació d’ocupació que inclogui a les persones adscrites als serveis a suspendre.

- Es declaren suspesos de forma automàtica, i sense necessitat d’acta expressa, els contractes d’obra (i els de serveis vinculats) de l’àmbit del sector públic de la Generalitat, l’execució dels quals no sigui declarada bàsica o estratègica pel seu òrgan de contractació. La suspensió, que s’allargarà fins que es doni l’ordre d’aixecament de la suspensió d’obres, exigeix l’adopció de les mesures de seguretat pertinents en l’obra.

En aquests contractes es preveu que l’òrgan de contractació pugui abonar amb caràcter anticipat un pagament equivalent al de la última certificació d’obra o factura, pagament que haurà de deduir dels pagaments següents, prorratejant-lo en funció del nombre de pagaments pendents fins a la finalització del contracte.

L’acceptació del pagament anticipat per part del contractista comporta la renúncia a exigir qualsevol altre pagament derivat de la suspensió.

- Les mesures establertes en els punts anteriors entraran en vigor a partir del dia 25 de març de 2020.

- En l’àmbit del sector públic de la Generalitat i dels ens locals es preveu que les Meses de contractació que es celebrin mentre duri l’aplicació de les mesures de previsió i contingència de la pandèmia que hagin de tenir la condició de públiques (les d’obertura de les propostes a avaluar de forma automàtica) es realitzin sense la presència en un espai comú de persones, recomanant en tot cas que s’habiliti el seguiment telemàtic de tots els vocals i interessats. A tal efecte, la Mesa de contractació hauria de facilitar un enllaç a través del qual fer-ne el seguiment.

En cas que no sigui possible el seguiment telemàtic, s’estableix l’obligació de disposar de certificació suficient respecte a que les propostes a avaluar de forma automàtica s’ha realitzat amb plenes garanties, havent de remetre l’acta de la sessió l’abans possible als interessats.

- S’estableix que les contractacions del sector públic de la Generalitat i dels ens locals vinculades a la previsió i contingència de la pandèmia podran tramitar-se a través del procediment d’emergència, prèvia justificació.

Respecte a aquelles despeses vinculades a atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i per atendre altres mesures adoptades pel Govern o departaments per fer front a la pandèmia, podran tramitar-se d’emergència, sense que s’estableixi que sigui necessària la prèvia justificació.

- Les mesures indicades relatives a les Meses de contractació i a les contractacions per emergència entren en vigor en la mateixa data de la publicació del Decret, 19 de març.

2. Previsions en matèria de salut

- Durant els temps que duri el període d'alarma i emergència sanitària, els residus sanitaris generats en hospitals i centres sanitaris procedents de l'activitat assistencial en pacients diagnosticats o sospitosos de patir el Covid19, i que tenen la consideració de residus de risc, Grup III, es segregaran i gestionaran de la manera següent:

a. Els residus tallants, punxants, que continguin líquids biològics i secrecions, s'han de recollir en envasos de 30 i 60 litres i agullers degudament acreditats.

b. La resta de residus procedents de l’atenció sanitària a aquests pacients, com són els equips EPI, materials de cura, gases, sondes, bosses de sèrum buides, tubuladures i altres, s’han de recollir en doble bossa de galga 220, de capacitat fins a 240 litres i amb tancament de seguretat.

Tots aquests residus es gestionaran tant en el centre sanitari com en el seu transport exterior i el tractament com a residus sanitaris del grup 3 (bio-sanitaris).

- S’incorpora la infecció per Covid-19 a l’annex del Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, que conté la relació de residus capaços de transmetre les infeccions que generen els residus sanitaris específics.

- Amb caràcter excepcional i transitori, i durant la vigència del Decret llei , es declara d’interès públic que el conjunt del personal sanitari del sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, empreses públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l’Acord del GOV/183/2013, de 23 de desembre, prorrogat per l’Acord del GOV 185/2019, de 17 de desembre, i consegüentment, esdevé compatible l’exercici d’aquestes activitats públiques.

En aquest cas, no és necessari obtenir l’autorització expressa i formal prèvia a l’exercici de la segona activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.

3. Previsions en matèria tributària

- En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Són tributs propis de la Generalitat, gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya:

- Impost sobre grans establiments comercials

- Impost sobre els habitatges buits

- Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

- Impost sobre les estades en establiments turístics

- Impost sobre begudes ensucrades envasades

- Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria

- Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial

- Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

- Gravamen de protecció civil

- Cànon de l'aigua (el gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua)

- Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que engloben els cànons sobre la deposició controlada i la incineració dels residus municipals i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (els gestiona l'Agència de Residus de Catalunya)

- Taxes i contribucions especials (gestionades pel Departament u òrgan responsable del servei)

Són tributs estatals cedits a la Generalitat de Catalunya:

- Impost sobre Successions i Donacions

- Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

- Impost sobre el Patrimoni

4. Previsions en matèria econòmica

- S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 Euros, per a les persones físiques que siguin treballadors autònoms (en situació d’alta al RETA), i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament d’acord amb el que estableix el Reial decret llei 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx. © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos