logo

Nota informativa

Data de publicació: 18/03/2020

Document PDF

 

 

CANVIS DESPRÉS DEL REIAL DECRET-LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

 

NOVETATS EN LA TRAMITACIÓ DELS ERTE

Amb la publicació del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 s’han establert, a la pràctica, TRES procediments diferents per fer un ERTE.

Mitjançant la present nota, us expliquem els tres procediments i quan heu d’utilitzar un o altre. Els dos primers impliquem força major. El tercer no.

1.- PRIMER CAS: El que ja existia. Situació de força major:  Afecta les empreses que estaven incloses dintre del llistat d’activitats del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’Estat d’Alarma. Sembla que el control d’estar inclòs es farà mitjançant l’epígraf d’activitat. En aquest cas el procediment és el següent:

a) Notificació de la voluntat de fer l’ERTE a la RLT o a tots els treballadors si no existeix RLT

b) Simultàniament, en document oficial que està a la pàgina de gencat en formularis Expedients Regulació per força major, únicament on-line (amb certificat digital) se sol·licita de l’Autoritat laboral la declaració de força major adjuntant una Memòria, un excel amb dades (que es troba amb els formularis) i la comunicació a la RLT o als treballadors.

c) Quan l’Autoritat laboral declara la força major (té 5 dies per fer-ho), es fa un escrit a l’Autoritat Laboral notificant les mesures adoptades (on-line i amb els formularis de Gencat), li doneu la carta de suspensió d’activitats per força major als afectats i ho comuniqueu al SEPE per mitjans electrònics.

2.- SEGON CAS: Nou cas de força major. Afecta els casos de suspensió (o reducció temporal de la jornada) que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliqui suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats. Totes elles, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major.

En aquests casos s’aplica el mateix procediment indicat anteriorment:

a) El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa, que s'acompanyarà d'un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat a conseqüència del COVID-19, així com, si és el cas, de la corresponent documentació acreditativa. Entenem que es tracta de la sol·licitud de força major indicada anteriorment en el cas 1 amb la forma ja explicada.

b) L'empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació d’aquestes. Sembla, per tant, que són dues actuacions diferents: Informar a TOTS els treballadors i, si existeix RLT, traslladar-los l’informe i la documentació.

b) L'existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada prevista en aquest article, ha de constatar-la l'autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.

c) La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, si escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i s'ha de limitar a constatar l'existència, quan sigui procedent, de la força major al·legada per l'empresa. Per tant, fins aquí és el mateix sistema que abans (cas 1). La diferència estarà en què s’exigirà un grau de prova de l’afectació major, ja que en el cas 1 bastava estar inclòs a l’annex i aquí s’hauria d’acreditar que la pèrdua d’activitats té causa directa en el coronavirus. També tenen 5 dies per dictar la resolució.

d) Quan l’Autoritat laboral declara la força major, es fa un escrit a l’Autoritat Laboral notificant les mesures adoptades (on-line i amb els formularis de Gencat), li doneu la carta de suspensió d’activitats per força major als afectats i ho comuniqueu al SEPE per mitjans electrònics.

 

NOTA COMÚ ALS CASOS PRIMER I SEGON:

En tractar-se d’ERTE per força major es retrotrauen els efectes al dia d’inici de la força major. Aquesta és el gran avantatge d’aquesta via.

A més, en aquests dos casos s’exonera a les empreses del pagament del 75% de l'aportació empresarial a la Seguretat Social arribant aquesta exoneració el 100% de la quota quan es tracti d'empreses de menys de 50 treballadors (tenint en compte la plantilla existent a 29/2/2020).

Fins ara, només en els casos en què la força major derivi d'esdeveniments catastròfics naturals que suposen la destrucció total o parcial de l'empresa o centre de treball impedint la continuïtat de l'activitat l’empresari es podria exonerar del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d'aquest període com a efectivament cotitzat a tots els efectes, sense que sigui aplicable el que estableix l'article 20 de la Llei General de la Seguretat Social.  L'exoneració de quotes s'aplicarà per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l'empresari, i, per tant, caldrà sol·licitar-la.

3.- TERCER CAS:  En els supòsits que es decideixi per l'empresa la suspensió de contracte o reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19, s'aplicarà el procediment ordinari amb algunes especialitats.

Sembla que la diferència està clara. El cas 2 requereix que l’ERTE tingui CAUSA DIRECTA en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma (i tot apunta al fet que quedarà restringit als supòsits indicats a la norma: que la pèrdua d’activitat obligui a la suspensió o cancel·lació d'activitats; tancament temporal de locals d'afluència pública; restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies; manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat; o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitari) i el cas 3 es planteja per existir una situació de baixada d’activitat RELACIONADA amb el COVID-19.

El procediment s’acurta i simplifica però comporta:

a. Notificació a la RLT de la voluntat de fer un ERTE i sol·licitud que designin comissió negociadora. Si no hi ha RLT s’informa a tots els treballadors que es vol fer un ERTE i que tenen 5 dies per designar una comissió negociadora designada entre els sindicats que negocien el conveni o tres treballadors de l’entitat triats democràticament.

b. Notificació a la comissió designada per la RLT o pels treballadors de l’inici del període de consultes i Informació a l’Autoritat laboral en formulari oficial on-line en Gencat de l’inici del procediment. Juntament amb la notificació de l’inici del període de consultes s’ha de posar a disposició de la comissió dels treballadors la documentació de l’article 17 del Reial Decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada.

c. Període de consultes que es redueix a un màxim de 7 dies.

d. Amb acord o sense, l’empresa decideix que mesures adoptar i informa l’Autoritat laboral, a la comissió negociadora o RLT i als afectats i ho comunica al SEPE. Té un màxim de 15 dies per adoptar la decisió.

PROBLEMA: Els efectes de la mesura són a partir de la comunicació a l’Autoritat laboral (o de la data d’efectes si és posterior). Si no col·labora la RLT o els propis treballadors quan finalitzi el procediment ja no caldrà suspendre els contractes.

 

NOVETATS COMUNES ALS TRES PROCEDIMENTS:

1.- Es reforça la cobertura als treballadors afectats per un ERTO, possibilitant que tinguin accés a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període de cotització necessari per tenir accés a ella.

2.-El període de la suspensió del contracte o la reducció de la jornada durant el qual estiguin percebent la prestació no els computa a efectes de consumir els períodes màxims de percepció legalment establerts (en circumstàncies normals, durant un ERTO el treballador pot accedir a la prestació  contributiva per desocupació si compta amb el període de cotització necessari per tenir accés a ella i, a més, aquest període li computa a efecte dels períodes màxims de percepció de la prestació).

3.- La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió o reducció del contracte.

4.- La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no, del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal d'atur.

5.- Les prestacions per desocupació percebudes pels treballadors fixos discontinus i per aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que hagin vist suspesos els seus contractes de treball a conseqüència de l'impacte del Covid-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat, podran tornar a percebre-la, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal d'atur.

ATENCIÓ. D’ACORD AMB LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA, TOTES LES MESURES EXTRAORDINÀRIES EN L'ÀMBITLABORAL QUE PREVEU EL REIAL DECRET LLEI ESTARAN SUBJECTES AL COMPROMÍS DE L'EMPRESA DE MANTENIR L'OCUPACIÓ DURANT EL TEMINI DE SIS MESOS DES DE LA DATA DE REPRESA DE L'ACTIVITAT. INCLOU, OBVIAMENT L'EXONERACIÓ DE QUOTES.

 

ALTRES NOVETATS

1. AUTOAVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS EN EL TREBALL A DISTÀNCIA

Totes aquelles empreses que hàgiu pogut efectuar treball a distància (que ha de ser la mesura a adoptar amb caràcter preferent) heu de garantir la prevenció dels riscos laborals dels vostres treballadors mitjançant una autoavaluació que realitzarà voluntàriament la pròpia persona treballadora.

2. DRET D'ADAPTACIÓ D'HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA DELS TREBALLADORS

S'estableix el dret dels treballadors a sol·licitar adaptacions d'horaris o reducció de jornada, condicionat al fet que es compleixin les següents condicions:

- Que aquest treballador tingui un familiar malalt o en una situació excepcional a conseqüència directa del COVID19 que, per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti la cura d'un tercer de forma personal i directa.

- Que aquest familiar sigui o bé el cònjuge o bé la parella de fet o, bé un familiar per consanguinitat fins al segon grau.

S'entenen dins d'aquest supòsit, el cas dels treballadors que hagin de tenir cura de familiars a causa del tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa. També es donarà aquest supòsit si s'hagués tingut a una altra persona cuidant del familiar i aquesta persona treballadora no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

L'adaptació o reducció que se sol·liciti ha de ser justificada, raonable i proporcionada en relació amb la situació de l'empresa, especialment en el cas que siguin diverses les persones treballadores que accedeixen a la mateixa en la mateixa empresa.

La concreció inicial d'aquest dret correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut, però l'empresa i el treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.

Alguns exemples d’algunes de les adaptacions que poden sol·licitar-se per aquesta via són: canvis de torn, alteracions d'horaris, horaris flexibles, canvis de centre de treball, canvis de funcions, canvis en la forma de prestació de la feina, etc.

Per la seva banda, la reducció de jornada s’haurà de comunicar amb 24 hores d'antelació, i podrà arribar al cent per cent de la jornada si resultés necessari.

3. LÍNIES DE CRÈDIT I ​​AVALS

A més, la norma estableix línies d'avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de COVID-19 i amplia el límit d'endeutament net de l'ICO.

4. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PER ALS AUTÒNOMS

S'estableix durant com a màxim un mes (ampliant-se, si és el cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma) una prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms si:

- Les seves activitats queden suspeses directament a conseqüència de l'estat d'alarma o si la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació s'ha vist reduïda, al menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior;

- Estan afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma.

- Estiguin al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social o es regularitzin en el termini de 30 dies.

La quantia d'aquesta prestació es determinarà aplicant el 70 per cent a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que preveu l'article 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada mitjançant Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

 

 

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.

 © VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos