logo

Nota informativa

Data de publicació: 15/03/2020

 

Document PDF

MESURES LABORALS ADOPTADES A CONSEQÜÈNCIA DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA

Al BOE del dissabte 14 de març s'ha publicat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Entre les mesures adoptades cal destacar algunes que afecten directament a el món laboral.

1.- Queda declarat durant 15 dies l'estat d'alarma en tot el territori nacional. Durant aquest període de temps, totes les Forces i Cossos de Seguretat (Estat, CCAA i locals) quedaran sota les ordres directes del ministre de l'Interior i podran practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals i establiments que siguin necessàries per comprovar i, si escau, impedir que es portin a terme els serveis i activitats suspeses. Per a això, poden dictar les ordres i prohibicions necessàries i suspendre les activitats o serveis que s'estiguin duent a terme.

2.- Es limita el dret a la circulació de manera que, durant l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Queda clar, per tant, que l'assistència a la feina, llevat dels casos de tancaments ja dictats, continua sent preceptiva.

3.- L'article 9 (Mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació) suspèn l'activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei Orgànica 2 / 2006, de 3 de maig, d'educació, inclosa l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que sigui possible.

4.- L'article 10 suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a la automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

5.- Se suspèn l'obertura a públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i de lleure indicats a l'annex del Reial decret.

6.- Se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

7.- La disposició addicional segona estableix la suspensió de terminis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret o, si s'escau, les seves pròrrogues. En matèria laboral i contenciosa la interrupció no s'aplica a:

a) El procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona que preveuen els articles 114 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ni a la tramitació de les autoritzacions o ratificacions judicials que preveu l'article 8.6 de l'esmentada llei.

b) Els procediments de conflicte col·lectiu i per a la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques que regula la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

No obstant això, queda a l'arbitri del jutge o tribunal acordar la pràctica de qualsevol actuacions judicials que siguin necessàries per evitar perjudicis irreparables en els drets i interessos legítims de les parts en el procés.

També cal destacar que, seguint les instruccions del Departament de Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha pres la següent mesura:

Se suspenen tots els actes de conciliació administrativa laboral prèvia a la jurisdicció social previstos amb citació dins del període comprès entre dilluns, 16 de març, i fins a l'aixecament de l'Estat d'Alarma. El servei administratiu corresponent emetrà noves citacions per a la realització dels actes de conciliació a partir de la data de l'aixecament d'aquesta situació d'excepcionalitat.

8.- La disposició addicional tercera suspèn els termes i interromp els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les seves pròrrogues. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9.- La disposició addicional quarta suspèn els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol accions i drets durant l'estat d'alarma.

10.- La disposició final ratifica totes les disposicions i mesures adoptades prèviament per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en ocasió del coronavirus COVID-19, que continuaran vigents i produiran els efectes previstos en elles, sempre que resultin compatibles amb el Reial decret.

11.- El Reial Decret té un annex que relaciona els equipaments i activitats tancades al públic mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

12.- Algunes consideracions semblen importants: En la roda de premsa posterior, el President de Govern va al·ludir al fet que en el consell de ministres de dimarts es prendrien mesures per facilitar la tramitació dels ERTO i, d'acord a les propostes de patronals i sindicats, sembla que també s'establiran actuacions respecte a la suspensió dels contractes amb el personal amb contracte fix discontinu. Però, a dia d'avui no hi ha res nou al respecte.

Tampoc s'ha aprofitat aquest Reial decret per materialitzar el procediment i contingut de les anunciades mesures per compensar autònoms i empreses per la pèrdua d'ingressos en els casos de tancaments obligatoris.

I, finalment, seguim a l'espera de veure quin contingut tenen les també anunciades mesures de suport a la pèrdua de ingressos com a conseqüència de l'exercici de mesures vinculades a la conciliació familiar.

En fi, que caldrà seguir esperant. Quant hagi noves notícies us mantindrem informats.© VALLBÉ - Todos los derechos reservados - Avís legal - Política de privacitat de dades - Política de Cookies - Developed by Interactivos